Blogg

Välkomna!

07.11.2013 07:57

Det har tillkommit många nya "gillare" och "följare" på sista tiden! Det känns jätteroligt. Jag hoppas att ni skall hitta något här som är användbart eller inspirerande. Varmt välkomna!

 

Tips!

06.11.2013 18:28

Jag läser det mesta som jag kommer över inom NPF, både artiklar, forskning, böcker och bloggar. Ibland hittar man något som sticker ut lite extra. Nu har jag gjort det. Det här blogginlägget är kaosteknik och handlar om kaosteknik. Läs det! Du hittar det här.

Gestalt-perception

06.11.2013 13:30

Jag har lång erfarenhet av gestaltterapi, en form av psykoterapi, och är mycket intresserad av ämnet. Jag skrev mitt examensarbete under utbildningen till behandlingspedagog om just gestaltterapi och har planer på att vidareutbilda mig till gestaltterapeut längre fram. Gestalt betyder ungefär det samma som helhet. Gestaltpsykologin som är en del av gestaltterapins rötter handlar om perception. Gestaltpsykologerna i Tyskland visade i början av 1900 talet bland annat att människor växlar mellan vad som finns i deras förgrund och bakgrund. Ett exempel är ifall en vän står intill oss och pratar med oss. I de allra flesta fall upplever vi vännens röst som förgrund och den lågmälda musiken som bakgrund. Men om skivan plötsligt börjar hacka kanske vi för en stund tappar fokus på personen som pratar och lyssnar på ljudet från högtalarna. Vännens röst blir ljudmattan emot vilken vi hör cd-skivan hacka. Vi växlar mellan förgrund och bakgrund. Det finns en rad bilder som på ett enkelt sätt illustrerar växlandet mellan förgrund och bakgrund. Vas-ansikts-figuren är kanske den vanligaste. Jag väljer att lägga in en annan här, som omväxling. Bilden består av två olika figurer i en. Du kan se en av dem i taget men inte båda samtidigt. De flesta människor ser genast den ena figuren och måste anstränga sig lite mer för att se den andra. Vilken av figurerna man ser först varierar.

Vad ser du - en ung kvinna som vänder bort ansiktet eller en gammal dam?

 

Vi tenderar också att vilja gruppera det vi ser för att skapa en mening, sammanhang och förståelse för det vi uppfattar. Detta illustreras tydligt i bilden nedan.

Om du tittar en stund på bilden kommer du med stor sannolikhet inte att se 80 separata fyrkanter längre utan automatiskt börja gruppera dem.

 

För ett tag sedan hade jag en diskussion med en vän om just detta med förgrund och bakgrund relaterat till NPF och autism. Vi funderade på ifall det kunde vara så att personer med autism hade extra svårt att växla mellan förgrund och bakgrund. Vi tänkte oss detta utifrån att personer med autism ofta kan fokusera intensivt på vissa saker och kan uppfatta detaljer och delar av verkligheten där vi andra ser en sammanhängande helhet. Också det faktum att många med autism har svårt med övergångar tänkte vi oss som något som skulle kunna relateras till eventuella svårigheter med växlandet mellan förgrund och bakgrund. Jag har funderat ett bra tag på att skriva om detta på hemsidan.

 

I dagarna började jag läsa en bok som heter ”Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers syndrom” av Olga Bogdashina. Det är en mycket intressant och värdefull bok som borde läsas av alla som kommer i kontakt med personer med autismspektrumtillstånd av olika slag. I boken finns ett kapitel som heter ”Gestalt-perception – oförmåga att skilja mellan förgrunds- och bakgrundsinformation”. I kapitlet beskriver Bogdashina teorin om att personer med autism använder sig av gestalt-perception. Med detta menas att ta in helheten utan att skilja mellan förgrund och bakgrund. Enligt denna teori skulle personen med autism uppfatta allting samtidigt men inte kunna bearbeta intrycken. Hjärnan skulle då inte kunna välja ut vilken information som det lönar sig att lägga märke till och detta skulle lätt kunna leda till överbelastning. Vi går för en stund tillbaka till exemplet ovan med vännen som pratar med oss medan musiken står på lågt i bakgrunden. Med gestalt-perception skulle vi inte kunna urskilja om det var vännens röst eller musiken som vi skulle fokusera på. Vi skulle uppfatta alla ljuden lika mycket samtidigt.

Bogdashina skriver vidare i sin bok i ett annat kapitel, ”Fragmenterad perception” att när en person på grund av sin gestalt-perception behöver bearbeta för mycket information samtidigt resulterar detta ofta i ett fokus på detaljer. Detta förklarar hon med att när det är svårt att tolka människor och föremål m.m. som meningsbärande enheter av en enda sammanhållen helhet måste personen i stället försöka bearbeta en detalj i taget. Det blir då ofta någon liten del som de råkar uppmärksamma.

 

Vid en första anblick ser det ut att tala emot vartannat att en person tar in hela bilden utan att kunna skilja ut delarna och samtidigt fokuserar på en bit i taget. Men när man läser Olga Bogadshinas bok förstår man att det hör ihop. För även om en person uppfattar hela bilden kan han eller hon inte bearbeta den. Helheter för dessa personer är inte vad helheter är för oss andra. Våra helheter är resultat av bearbetad information. Vi uppfattar samband och förhållanden mellan detaljerna och sätter samman dem till en helhet medan personer med gestalt-perception får en obearbetad och osammanhängande skopa intryck rakt in i sig. Den behöver bearbetas ”i efterskott” och det är då svårt att veta vad som är väsentliga delar och vad som inte är det.

För att förstå något av det här tänker jag mig att jag är en person som inte kan läsa och inte heller kan bokstäverna eller tecken som punkt, utropstecken, komma och frågetecken. För någon annan ser ”HEJ!” inte ut som en krumelurbild utan som ett ord. Den här andra personen läser inte varje bokstav utan sätter dem blixtsnabbt i samband med varandra, läser dem från vänster till höger och tolkar det som ett utropande ord. När jag tar in samma ord med gestalt-perception ser jag alla krumelurerna på en gång och vet inte i vilken ordning de skall komma, vilken relation de har till varandra eller vad som är väsentligast för förståelsen. ”!JHE” ser ut som en form för mig där varenda litet streck och punkt är lika viktig. Tar man bort något blir formen en helt annan. Nu skall jag försöka lista ut ett samband mellan delarna i formen och pussla dem till något meningsfullt. Jag vet inte riktigt var jag skall börja men den lilla punken ser rolig ut så jag börjar med den. Då konstaterar människor runt mig att jag är intresserad av ovidkommande detaljer och inte uppfattar helheter. Förstår ni hur jag menar?

Läs den här boken! Den är väldigt spännande! Du hittar den här.

Ett funktionshindrande hjälpmedel

02.11.2013 13:38

Lisa Vene är under utbildning till arbetsmiljöingenjör. Hon uppmärksammade mig på en osynlig funktionsnedsättning som kan bli extra komplicerad i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Många hjälpmedel för personer med neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar bygger på färger. Till exempel har många scheman färger på dagarna och flera olika tidshjälpmedel har färger som symbol för olika antal minuter. Färgerna är tänkta att vara till stöd för användaren. Om man är färgblind uppfattar man färger annorlunda än andra. Det vanligaste är att man har svårigheter att skilja på rött och grönt. När röda och gröna färger är intill varandra blir det extra svårt för den färgblinde.

Enligt dagarnas färger är måndag grön och söndag röd. I vår del av världen börjar veckan med måndag och slutar med söndag. Det innebär att den röda och den gröna färgen är långt ifrån varandra. Men i U.S.A. till exempel börjar veckan med söndag. Det innebär att den röda och den gröna dagen kommer att ligga alldeles intill varandra. För en person som har både autism och färgblindhet kan det kognitiva hjälpmedlet innehålla ett försvårande moment. Hjälpmedlet blir funktionshindrande.

Hur många personer finns det då som har både neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och färgblindhet? Jag har inte kunnat hitta någon forskning på detta. C:a 7-8 % av befolkningen beräknas vara färgblinda. 7% beräknas vara män och mindre än 1%  kvinnor. C:a 0,6% av befolkningen beräknas ha någon form av autismspektrumtillstånd. C:a 0,48% beräknas vara pojkar och c:a 0,12% flickor. (Vill poängtera att det finns forskning som styrker att flickor är svårare att diagnostisera och att det faktum att fler pojkar än flickor får diagnosen påverkas av detta! - Min anmärkning på dessa siffror efter en läsares riktiga och viktiga uppmärksammande) Med detta kan man anta att det finns ett antal personer som har båda dessa funktionsnedsättningar. Eftersom det är övervägande pojkar som är färgblinda och också övervägande pojkar som diagnostiseras med autismspektrumtillstånd kan man anta att antalet färgblinda inte är färre hos personer med autism än hos övriga befolkningen. Detta är förstås bara mina antaganden. Men det är en viktig aspekt att ha i åtanke när vi använder oss av färger som stöd.

Kombinationen autism och färgblindhet är ett intressant område tycker jag, eftersom båda är osynliga funktionsnedsättningar som består i att personen uppfattar saker i sin omvärld annorlunda. De är också båda funktionsnedsättningar som ofta upptäcks först lite senare i barndomen och där fler pojkar än flickor diagnostiseras. Även det faktum att personer med autism ofta är visuella och också ljuskänsliga är intressant i sammanhanget. Vill du läsa mer? Läs boken Syn och belysning i arbetslivet av Per Nylén. Du hittar den här: https://www.adlibris.com/se/bok/syn-och-belysning-i-arbetslivet-9789173651486

Källor:

https://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Generella_sidor/faq/category_a/index.html

https://www.medocular.se/Ogonfakta/Tester/Fargblindhet/

Det är bara NPF

29.10.2013 00:17

BVC: Det är bara en fas.

Ena dagiset: Det är bara att avleda henne.

Andra dagiset: Det är bara du som…

Ena skolan: Du måste bara sluta överbeskydda henne!

Andra skolan: Det är nog bara hemma som hon har det jobbigt för vi ser inga problem alls!

Ena vännen: Men kan du inte bara…

Andra vännen: Är det inte bara…

Ena släktingen: Du måste bara sätta mer gränser!

Andra släktingen: Du måste bara sluta vara så hård!

Ena psykologen: Kan du inte bara sätta på en film så lugnar hon sig?

Andra psykologen: Det är bara ångest.

Ett ord har återkommit hela tiden, från dag ett och till den dag då en lång utredning landade i två diagnoser. Ordet är: "Bara".
 

Kära alla.
Låt mig en gång för alla klargöra en sak. Ingenting med ett barn med denna typ av svårigheter är ”bara”. Faktum är att ingenting med något barn är "bara". Jag undrar vad det är som gör att människor har ett så stort behov av att dämpa och minimera det som en kämpande förälder förmedlar som svårt? Är det behovet av att kunna åtgärda? Obehaget i att någon vågar berätta om hur besvärligt den har det? Olusten över ”hysteriska” föräldrar och rädslan för att själv bli betraktad som en sådan ifall man tar berättelsen på fullaste allvar? Misstro och misstänksamhet? En utgångspunkt att folk nog överdriver? En önskan om att få klappa någon på huvudet lite och känna sig bra själv? Rädsla för att ”slå på stora trumman” och visa sig ha fel? – kort sagt – rädslan för skam? Motståndet mot att acceptera saker som de är, utan att det finns en enkel lösning? Eller är det kort och gott "bara" fördomar?
Ordet "bara" ger en bitter eftersmak av misslyckande. För om det är ”bara” och jag inte har gjort detta måste jag ju vara extremt kass. Det är nedlåtande och framför allt är det fel. För kanske skulle det vara bra att sätta lite fler gränser ibland, vara lite mindre hård ibland och släppa efter lite mer ibland - för oss alla. Men det är aldrig, aldrig "bara"!

 

Men oroa er inte kära ni! Det var inte gränserna det var fel på. Det var inte curlandet, inte överbeskyddandet, inte strängheten, inte hemmiljön i stort och inte bristen på kreativitet (tro mig - jag har mer i mitt register än att sätta på en film när det krisar...) De har kommit på det nu! Det är bara NPF.

 

10 Tips!

26.10.2013 15:00

Jag har alltid, ända sedan jag var mycket liten, fascinerats av när man kan använda saker till något helt annat än de var tänkta till. Här kommer några tips på vardagsting som man kan använda sig av när man skapar hjälpmedel:

 

1. Använd en list eller en sladdgömma till att sätta bildstöd på - t.ex. med självhäftande kardborre. 

2. Många använder sig av självhäftande kardborreremsor till veckoschemat eller dagschemat för att kunna fästa bilderna där. Vill du kunna använda magneter i stället kan du i stället för kardborreremsan använda dig av ett vanligt utdragbart måttband i metall. Baksidan brukar vara vit eller enfärgad. Kapa till lagom storlek och fäst med t.ex. klisterkuddar på underlaget. (Tips - köp magnettejp till bilderna - tunn och lätt att riva av till lagom storlek!)

3. Köp en billig magnetlist som är tänkt att ha till förvaring av knivar. Fäst den lodrätt på väggen och vips har du en utmärkt plats för bildstöd som t.ex. kvällsrutiner.

4. Vill du ha lite stabilare bildkort med magnetisk baksida kan du köpa stora kylskåpsmagneter och limma fast bilderna på. Ikea har en bra variant som består av en enfärgad platta, c:a 5 cm i diameter. 

5. Fodral till gamla kassettband är utmärkta förvaringsaskar åt pictogrambilder eller andra kort med bilder! Är det många, eller tjocka bilder kan du behöva bryta bort de två plastbitarna som sitter fast i mitten av fodralet, annars går det utmärkt att ha dem kvar. Har du lite större bilder kan du använda dvd-fodral eller gamla vhs-fodral i stället! Rita av formen på pappersfodralet inuti och gör ditt eget så håller du lätt reda på vilka kort som finns var!

6. Vill du snabbt och enkelt skapa flera sektioner på en vägg kan du använda dig av presentsnöre för att dela av. Klipp till önskad längd och fäst i toppen och i botten med häftmassa! 

7. Skapa en snygg magnettavla av en ljusbricka i metall! Fäst den på väggen i stället för att ha den på bordet med ljusen på. Färdigt! 

8. Du vet väl att du kan skriva med whiteboardpenna på laminerade ark? Bara att sudda ut sedan! Och skulle det ha torkat in lite för mycket går det utmärkt att ta bort med lite ajax eller annat städmedel.

9. Ett annat sätt att göra en egen whiteboard är att använda en tavelram. Sätt ett enfägat papper i ramen i stället för ett foto. Glaset går utmärkt att skriva på med whiteboardpenna!

10. Skapa en egen stressboll genom att klippa av den smala delen av två ballonger och fylla den ena med ris eller mjöl. Trä sedan den andra över så att öppningen hamnar innerst på den ballong som inte hade ris eller mjöl i sig. Klart!

Måttband i metall, magnetisk knivlist, rosa kylskåpsmagnet från Ikea, ljusbricka och magnettejp. 

Många smarta saker till kognitiva hjälpmedel!

 

Märkligt

23.10.2013 23:48

När jag redigerade hemsidan lite bytte jag namn på två rubriker för att få lite färre underrubriker och göra sidan mer lättnavigerad.

Då försvann sifforna i facebookräknaren på solentexten! Plötsligt har jag bara 3 gillamarkeringar i stället för 2000.... Märkligt.

Enkät!

23.10.2013 16:52

Hoppas att du vill ta några sekunder och svara på frågorna i enkäten/omröstningen på hemsidan! Du hittar den på första sidan.

Varför byter hemsidan utseende?

22.10.2013 00:20

Varför ser hemsidan olika ut varje gång jag går in på den?

Kaosteknik som projekt är i sin linda. När jag får feedback från läsare kring hemsidan försöker jag tillmötesgå önskemålen i den mån det är möjligt för att materialet skall vara tillgängligt för alla intresserade. Därför händer det en del på hemsidan just nu. Hoppas att ni andra har överseende med att det är lite som om de goda feerna i Törnrosa har varit framme... ena dagen är hemsidan röd och nästa är den blå....

 

Men varför byta färg?

Webnode har färdiga mallar för hemsidorna. Om jag skall välja en mall som t.ex. har en mer lättläst meny, som i det senaste fallet, kan detta innebära att jag också måste byta färg. Jag försöker dock att hålla mig till Kaostekniks färger rött, blått och gult.

EGEN DOMÄN = NY WEBBADRESS

21.10.2013 21:46

Kaosteknik har fått en egen domän! :)

Detta betyder att webbadressen blir betydligt lättare att komma ihåg. Nu hittar du hemsidan på: www.kaosteknik.se

Men oroa dig inte! Om du har skickat en länk till någon med den gamla adressen kommer de att nå hemsidan ändå eftersom den som använder den gamla adressen automatiskt omdirigeras till den nya!

I och med den egna domänen finns nu också en mailadress som du kan nå mig på:  lina@kaosteknik.se 

Välkommen!

 

<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>